Giả đá

MS: FH5568 MS: FH5568
MS: FH5568

MS: FH5568


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: LB504 MS: LB504
MS: LB504

MS: LB504

Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: NT55012 MS: NT55012
MS: NT55012

MS: NT55012


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: QP5001 MS: QP5001
MS: QP5001

MS: QP5001


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: QP5009 MS: QP5009
MS: QP5009

MS: QP5009


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: XGA50003 MS: XGA50003
MS: XGA50003

MS: XGA50003


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)