Vân mây

MS: 507P MS: 507P
MS: 507P

MS: 507P


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: FH55080 MS: FH55080
MS: FH55080

MS: FH55080


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: GP5040 MS: GP5040
MS: GP5040

MS: GP5040


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: LB502 MS: LB502
MS: LB502

MS: LB502


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: NT55009 MS: NT55009
MS: NT55009

MS: NT55009


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: NT55010 MS: NT55010
MS: NT55010

MS: NT55010


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: NT55011 MS: NT55011
MS: NT55011

MS: NT55011


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: NT55015 MS: NT55015
MS: NT55015

MS: NT55015


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: NTA55007 MS: NTA55007
MS: NTA55007

MS: NTA55007


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: PT55002 MS: PT55002
MS: PT55002

MS: PT55002


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: QP5005 MS: QP5005
MS: QP5005

MS: QP5005


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)